Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. № 703
в редакції від 21.11.2012р.

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), перелік документів, необхідних для їх отримання, права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.

2. Витяги з Державного реєстру прав (далі - витяги) надаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Укрдержреєстру та структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру (далі - державні реєстратори), незалежно від місця розташування нерухомого майна, за винятком надання державними реєстраторами витягів під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), а також під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

3. Державний реєстратор формує витяг за допомогою Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком і Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Один примірник витягу державний реєстратор долучає до реєстраційної або облікової справи, а другий примірник орган державної реєстрації надає заінтересованій особі особисто або уповноваженій нею особі (далі - заявник) відповідно до цього Порядку і Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Державний реєстратор використовує бланки витягів єдиного зразка. Форму із зазначенням опису бланка витягу, а також вимоги до його оформлення встановлює Мін'юст.

4. За надання витягу справляється плата в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, яка зараховується до державного бюджету.

5. Витяг містить відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав.

Витяг, що надається під час проведення державної реєстрації прав, містить відомості про зареєстроване речове право на нерухоме майно або обтяження такого права.

Витяг, що надається під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, містить відомості про таке майно, взяте на облік.

6. Документи, що подаються для отримання витягу, повинні відповідати вимогам, встановленим законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

7. Надання витягу або відмова в його наданні здійснюється у строк, що не перевищує двох робочих днів з моменту прийняття органом державної реєстрації прав заяви про надання витягу.

Надання витягу

8. Для отримання витягу заявник подає органові державної реєстрації прав заяву про надання витягу, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Заінтересованою особою є власник (власники) нерухомого майна, спадкоємець (спадкоємці), правонаступник (правонаступники) юридичної особи, особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження (обтяжувач).

9. Орган державної реєстрації прав приймає заяву про надання витягу шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Моментом прийняття зазначеної заяви вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про надання витягу, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

10. Під час подання заяви про надання витягу заявник пред'являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

У разі подання заяви про надання витягу уповноваженою особою така особа пред'являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження.

11. Заявник подає органові державної реєстрації прав разом із заявою про надання витягу документ про внесення плати за надання витягу та копії документів, що зазначені в абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав не приймає таку заяву в разі відсутності документа про внесення плати за надання витягу.

12. Під час розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор перевіряє наявність підстав для отримання заявником витягу.

13. За результатами розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор формує витяг або приймає рішення про відмову в наданні витягу (далі - рішення про відмову). Форму та вимоги до оформлення рішення про відмову встановлює Мін'юст.

14. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту формування державним реєстратором витягу видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг в один із способів, що зазначений у заяві про надання витягу.

У разі коли заявник особисто отримує витяг, він пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку. Після отримання витягу заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про надання витягу з відміткою про його отримання, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання витягу.

15. Державний реєстратор долучає до реєстраційної справи заяву про надання витягу, документ про внесення плати за його надання, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду зазначеної заяви.

У разі надання витягу не за місцем розташування нерухомого майна орган державної реєстрації прав, державний реєстратор якого надав такий витяг, передає документи, що зазначені в абзаці першому цього пункту, органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого майна у порядку, встановленому Мін'юстом, для їх подальшого долучення державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.

16. Державний реєстратор приймає рішення про відмову виключно за наявності таких підстав:

1) із заявою про надання витягу звернулася неналежна особа;
2) у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про відмову у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи, а другий орган державної реєстрації прав видає заявникові відповідно до цього Порядку.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні витягу з підстав відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор оформляє витяг в одному примірнику, який долучає до облікової справи.

17. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про відмову видає або надсилає рекомендованим листом заявникові таке рішення.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про відмову, він пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку. Після отримання рішення про відмову заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про надання витягу з відміткою про отримання рішення про відмову, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.

Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про надання витягу, документ про внесення плати за його надання, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви.

Використання реєстраційних даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек

18. Під час розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі прав встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Якщо Реєстр прав власності на нерухоме майно містить записи про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно, державний реєстратор рекомендує заявникові у рішенні про відмову у наданні витягу з підстав відсутності відомостей у Державному реєстрі прав звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав.

19. Під час розгляду заяви про надання витягу особи (осіб), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно (обтяжувача), іпотекодержателя державний реєстратор у разі відсутності необхідних відомостей у Державному реєстрі прав встановлює наявність записів про обтяження речових прав на нерухоме майно, які встановлені в інтересах такої (таких) особи (осіб) в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або наявність записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек.

У разі наявності таких записів у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор рекомендує заявникові в рішенні про відмову з підстав відсутності відомостей у Державному реєстрі прав звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав.