ПОРЯДОК
видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2001 р. N 150

1. Цей Порядок регулює видачу та анулювання органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл).

Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та громадян.

1-1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 • вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з НАПБ Б.03.002-2007 до категорії "А" та "Б";
 • об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб;
 • пожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з приміщеннями виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з НАПБ Б.03.002-2007 до категорії "В.".

2. Дозвіл видається Держтехногенбезпеки та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - органи державного пожежного нагляду) безоплатно.

Держтехногенбезпеки видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, перелік яких визначається Держтехногенбезпеки за погодженням з Мінекономрозвитку. В окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати територіальний орган державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі.

Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними органами державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, визначаються відповідно головним державним інспектором з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі.

Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих засобах масової інформації.

3. Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву за формою згідно з додатком 1, матеріали експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, завірену в установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди.

Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС.

4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої експертизи (обстеження).

5. Орган державного пожежного нагляду протягом десяти робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за формою згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі з посиланням на відповідні вимоги. Копія обгрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністраторові (у разі надходження від нього документів).

5-1. Підставами для відмови у видачі дозволу відповідно до закону є:

 • подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;
 • виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 • виявлення за результатами експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей.

6. Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки.

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за умови подання суб'єктом господарської діяльності:

 • договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;
 • плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання.

7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його анулювання до Держтехногенбезпеки або до суду.

8. За початок роботи новоствореного підприємства, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу органу державного пожежного нагляду, декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам пожежної безпеки або у разі подання зазначеної декларації з недостовірною інформацією власник (орендар) несе відповідальність згідно із законодавством.

9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи внаслідок обгрунтованої відмови у видачі дозволу або його анулювання, органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.

10. Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держгірпромнагляд.

11. Дозвіл не оформлюється:

 • у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації в установленому законодавством порядку;
 • на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках, на експлуатацію яких видано дозвіл, відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду в установленому порядку.

11-1. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об'єктів), або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Новостворені підприємства, що належать до категорії пожежонебезпечних об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

Діяльність зазначених підприємств за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки провадиться лише на строк дії таких договорів.

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС.

12. Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і продукції, у стандартах на які містяться вимоги щодо пожежної безпеки, є одночасно дозволом на їх практичне впровадження чи передачу у виробництво.

13. Проведення органами державного пожежного нагляду експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення прирівнюється до планової перевірки, яка проводиться органами державного пожежного нагляду.

13-1. Дозвіл переоформляється відповідно до закону у разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.

13-2. Підставами для анулювання дозволу відповідно до закону є:

 • звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
 • припинення суб'єктом господарювання вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на вчинення яких було надано дозвіл;
 • виявлення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей;
 • виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;
 • недопущення посадових осіб органів державного пожежного нагляду до здійснення заходів державного нагляду у сфері пожежної безпеки;
 • встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 • інші підстави, передбачені законом.

Анулювання дозволу здійснюється за формою згідно з додатком 4.

Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта господарювання права на подання документів на його отримання після усунення виявлених порушень.