Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

Наказ Міністерства соціальної політики України
19 березня 2013 року № 134

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (далі – Закон).

1.2. Цей Порядок визначає процедуру, умови надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, та механізм обчислення територіальним органом Державної служби зайнятості України у районі, місті, районі у місті (далі – територіальний орган) страхового стажу.

1.3. Для цілей цього Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 • реєстрація безробітного – набуття особою статусу зареєстрованого безробітного;
 • перереєстрація – поновлення статусу зареєстрованого безробітного за умови, що після припинення попередньої реєстрації особа була безробітною;
 • припинення реєстрації – втрата особою статусу зареєстрованого безробітного;
 • передпенсійний вік – за 2 роки до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
 • центральний орган виконавчої влади – Державна служба зайнятості України.

Терміни "безробітний", "зареєстрований безробітний", "зайнятість", вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про зайнятість населення", "страховий стаж", "страхові внески", "страховий випадок" - у значенні, наведеному у Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття", "застрахована особа" – у значенні, наведеному у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

ІІ. Умови призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю

2.1. Допомога по безробіттю призначається територіальним органом з восьмого дня після реєстрації особи як безробітної на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Державний реєстр) та довідок про грошове забезпечення, виданих особі військовими комісаріатами, де така особа перебувала на обліку, військовими частинами, органами, де особа проходила службу.

2.2. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не може перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку – не більше 720 календарних днів) протягом двох років з дня призначення допомоги по безробіттю.

Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передують реєстрації безробітного, дорівнює або більше шести місяців, допомога по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266, залежно від страхового стажу:

 • до 2 років – 50 відсотків;
 • від 2 до 6 років – 55 відсотків;
 • від 6 до 10 років – 60 відсотків;
 • понад 10 років – 70 відсотків.

Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:

 • перші 90 календарних днів – 100 відсотків;
 • протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків;
 • надалі – 70 відсотків.

Для обліку страхового стажу протягом 12 місяців, що передують дню реєстрації безробітного, період 12 місяців збільшується на строк, зазначений у підпункті 3.2.2 пункту 3.2 розділу ІІІ цього Порядку, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалася в установленому порядку в територіальному органі, як безробітна.

2.3. Якщо страховий стаж у 12 місяцях, що передують реєстрації безробітного, менший шести місяців або особи були звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України та у разі, коли ця робота була їх останнім видом зайнятості, допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд).

Молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової служби і потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце, у разі реєстрації в установленому порядку як безробітної надається допомога по безробіттю тривалістю 180 календарних днів у мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду.

2.4. Допомога по безробіттю інвалідам призначається на загальних підставах відповідно до Закону. У разі якщо інвалідом використано право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття у межах дворічного періоду, то при наступній реєстрації його як безробітного за відсутності нового страхового випадку допомога по безробіттю йому не призначається.

2.5. Допомога по безробіттю не надається особам, які не мають страхового стажу та не відносяться до категорії осіб, зазначених у частині другій статті 6 Закону.

2.6. Особам, які були працевлаштовані на роботу на Чорнобильській АЕС до 15 грудня 2000 року, вивільнені з роботи на Чорнобильській АЕС у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, у разі їх реєстрації в територіальному органі протягом чотирнадцяти календарних днів після вивільнення та за умови, що робота на Чорнобильській АЕС була останнім видом зайнятості до їх реєстрації у територіальному органі, умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю визначаються статтею 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему".

2.7. Допомога по безробіттю за календарний місяць не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом, та не може бути меншою мінімального розміру, який встановлюється правлінням Фонду.

2.8. У разі якщо на восьмий день з дня реєстрації застрахованої особи як безробітної відсутні дані у повному обсязі для обчислення її страхового стажу та середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду.

Після надходження уточнених даних про застраховану особу з Державного реєстру, а військовослужбовцями - подання особою документів з військового комісаріату, де така особа перебувала на обліку, військової частини або органів, де проходила службу, здійснюється перерахунок випали допомоги по безробіттю. У разі припинення реєстрації безробітного перерахунок може здійснюватися за заявою особи або за рішенням суду.

2.9. Допомога по безробіттю призначається у межах дворічного періоду, що встановлюється з восьмого календарного дня реєстрації до відповідної дати через два роки. Початком наступного дворічного періоду є дата початку виплати допомоги по безробіттю за межами попереднього дворічного періоду у разі чергової реєстрації безробітного.

Дворічний період продовжується на дію поважних причин, визначених у підпункті 3.2.2 пункту 3.2 розділу ІІІ цього Порядку, за умови реєстрації (перереєстрації) особи не пізніше ніж 30 календарних днів після закінчення зазначених причин.

2.10. Виплата допомоги по безробіттю призначається у межах дворічного періоду, продовженого на строк дії поважної причини.

У межах дворічного періоду кількість днів виплаченої допомоги по безробіттю враховується сумарно за всіма випадками реєстрації (перереєстрації) з урахуванням днів перебування особи у статусі безробітного, протягом яких допомога по безробіттю не виплачувалась у зв’язку з її скороченням.

У межах дворічного періоду за умови повторної реєстрації (перереєстрації) виплачується залишок допомоги по безробіттю.

Зареєстрованим безробітним, які у поточному дворічному періоді отримали допомогу по безробіттю в повному обсязі, допомога по безробіттю призначається у наступному дворічному періоді за умови їх повторної реєстрації після працевлаштування.

ІІІ. Обчислення страхового стажу

3.1. Страховий стаж обчислюється територіальними органами за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру, а за періоди до його запровадження – у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло до 01 січня 2011 року, з урахуванням:

3.1.1 за період з 01 січня 2011 року – страхового стажу, обчисленого територіальним органом за даними Державного реєстру.

Страховий стаж у календарному місяці зараховується як повний місяць страхового стажу, якщо за даними Державного реєстру сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків не менша, ніж мінімальний страховий внесок, незалежно від фактично відпрацьованих днів.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі коли зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за такою формулою

ТП = Св : В,

де ТП – частина місяця, що зараховується до страхового стажу;

Св – сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;

В – мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць;

3.1.2 проходження служби військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу, які проходили військову службу у військових частинах та органах, які виплачують грошове забезпечення, зараховується на підставі довідки (довідок) з військового комісаріату, військової частини або іншого формування, утвореного відповідно до законів України, яке виплачує грошове забезпечення, про строки проходження служби, які включаються до страхового стажу, у періодах після запровадження страхування на випадок безробіття, а саме, починаючи з 13 січня 2009 року;

3.1.3 роботи громадян України в інших країнах, що зараховується до страхового стажу відповідно до міжнародних договорів, що передбачають взаємне визнання страхового стажу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

3.1.4 трудового стажу, що обчислюється у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, і за який до 01 січня 2011 року нараховано та/або сплачено страхові внески до Фонду:

 • періоди трудових відносин, в тому числі проходження альтернативної (невійськової) служби, що підтверджуються трудовою книжкою;
 • періоди виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, що підтверджуються копією договору;
 • періоди провадження підприємницької діяльності та забезпечення себе роботою самостійно за умови сплати страхових внесків.

До страхового стажу також враховуються періоди відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій (за винятком пенсії по інвалідності).

Для перевірки цих періодів страхового стажу Державна служба зайнятості України, використовує відомості персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в установленому законом порядку;

3.1.5 періоди, що прирівнюються до страхового стажу:

 • трудового стажу, набутого працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", у тому числі трудовий стаж до 01 січня 2001 року, набутого в країнах, з якими укладено міжнародні договори, що передбачають взаємне визнання трудового стажу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 • строк проходження військової служби військовослужбовцями, зазначеними у підпункті 3.1.2 цього пункту, до запровадження страхування на випадок безробіття у разі звільнення зі служби за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію за умови реєстрації в установленому порядку в територіальному органі протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті, для інших осіб – з дня звільнення. Якщо протягом зазначеного періоду військовослужбовці не зареєструвались у територіальному органі з поважних причин (хвороба громадянина, смерть близьких родичів (чоловіка, дружини, батьків, дітей, братів, сестер, онуків, діда і баби), догляд за хворою дитиною віком до 14 років), що підтверджені відповідними документами, особа має право подати заяву на наступний робочий день після закінчення дії поважної причини;

3.1.6 періодів, що включаються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску:

 • період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • період, коли застрахована особа отримувала виплати за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:
 • відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" - отримання страхових виплат втраченого заробітку у зв’язку з втратою працездатності, пенсії по інвалідності;
 • відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" – отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) та по вагітності і пологах;
 • відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" – отримання пенсії по інвалідності.

3.2. До страхового стажу не включаються:

3.2.1 періоди отримання допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки, матеріальної допомоги по безробіттю та матеріального забезпечення, отриманих відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";
3.2.2 періоди перерви страхового стажу з поважних причин, у разі порушення особою строку реєстрації в територіальному органі відповідно до частини першої статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття":
 • навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;
 • строкової військової служби;
 • проживання разом з чоловіком (дружиною) військовослужбовцем, крім військовослужбовців строкової служби, у місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років;
 • отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично здійснювала догляд за дитиною-інвалідом;
 • отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично здійснювала догляд за інвалідом I групи;
 • отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично здійснювала догляд за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
 • отримання грошового забезпечення батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками;
 • отримання грошової допомоги особою, яка проживала разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
 • інших причин, передбачених законодавством України.

IV. Відкладення та скорочення допомоги по безробіттю

4.1. Виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій або закінчення строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.

Особам, які звільнені з підстав, зазначених у пункті 6 частини першої статті 36 та пунктах 1, 2 та 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (частини третьої статті 38 і статті 39 Кодексу законів про працю України) виплата допомоги по безробіттю відкладається не більше ніж на один місяць. Відлік строку, на який відкладається виплата допомоги по безробіттю, здійснюється з дня звільнення особи.

4.2. Виплата допомоги по безробіттю відкладається на шість місяців, протягом яких безробітному відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" виплачується з відповідного місцевого бюджету середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді.

4.3. Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк 90 календарних днів або не більше періоду виплати допомоги по безробіттю, що залишилась у межах дворічного періоду, якщо він менший 90 календарних днів, у разі:

1) звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин та у разі, коли дана робота була останнім видом зайнятості (з першого дня призначення виплат);
2) звільнення з останнього місця роботи за угодою сторін та у разі, коли дана робота була останнім видом зайнятості (з 271-го дня призначення виплати, особам передпенсійного віку – з 631-го дня у дворічному періоді);
3) звільнення з останнього місця роботи (у разі, коли ця робота була останнім видом зайнятості) з підстав, передбачених пунктом 7 частини першої статті 36, пунктами 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, а також військовослужбовцям, звільненим зі служби з підстав, передбачених пунктом "в" частини третьої, пунктами "е", "є" "ж" "и" частини шостої, пунктами "е", "є" "ж" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (з першого дня призначення виплат).

4.4. Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

1) недотримання індивідуальних рекомендацій (невиконання обов’язків, в тому числі договірних) без поважних причин щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", які надані безробітному в письмовій формі (з дня відвідування, під час якого з’ясовано недотримання рекомендацій, або з дня призначеного відвідування особою територіального органу, узгодженого з безробітним, яке не відбулось);
2) порушення строку звернення без поважних причин до територіального органу після закінчення (припинення з поважних причин) професійного навчання за направленням територіального органу (з дня, призначеного з урахуванням часу на проїзд для відвідування територіального органу).

Поважними причинами, що підтверджені відповідними документами, є: хвороба особи, смерть близьких родичів (чоловіка, дружини, батьків, дітей, братів, сестер, онуків, діда і баби), догляд за хворою дитиною віком до 14 років.

У разі коли з причин, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту, виплата допомоги по безробіттю скорочується вперше у дворічному періоді її виплати, строк скорочення складає 15 календарних днів. У кожному наступному випадку скорочення виплати допомоги по безробіттю встановлюється більшим на 15 календарних днів, але не більше 90 календарних днів.

4.5. Загальний строк скорочення виплати допомоги по безробіттю у межах дворічного періоду визначається сумарно та зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю.

У разі перереєстрації безробітного кількість днів залишку допомоги по безробіттю скорочується на залишок днів, що визначені для скорочення під час попередньої реєстрації, але не зараховані до загальної тривалості виплати допомоги у зв’язку з припиненням реєстрації безробітного.

У разі наступної реєстрації безробітного після періоду зайнятості прийняті раніше рішення про скорочення виплат не застосовуються до залишку допомоги по безробіттю.

V. Припинення та поновлення виплати допомоги по безробіттю

5.1. Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі:

1) закінчення строку її виплати (з наступного дня після закінчення строку виплати);
2) припинення реєстрації безробітного з підстав, передбачених Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №198 (з дня припинення реєстрації);
3) припинення реєстрації безробітного за невідвідування без поважних причин територіального органу протягом 30 робочих днів (з наступного дня після останнього відвідування безробітним територіального органу);
4) подання письмової заяви про бажання бути зареєстрованим у іншому територіальному органі (з наступного дня після подання заяви);
5) призначення допомоги по вагітності та пологах (з дня набуття права на допомогу по вагітності і пологах відповідно до медичної довідки).

5.2. Поновлення виплати та розрахунок залишку допомоги по безробіттю здійснюється у межах дворічного періоду з дня:

1) перереєстрації безробітного;
2) подання в обраному територіальному органі заяви про поновлення виплат у разі зміни зареєстрованим безробітним територіального органу для отримання соціальних послуг;
3) подання зареєстрованою безробітною жінкою заяви про її бажання здійснювати пошук роботи після закінчення періоду отримання допомоги по вагітності та пологах.

VІ. Порядок виплати допомоги по безробіттю та внесення даних про періоди отримання виплати до трудових книжок

6.1. Рішення про призначення допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом керівника територіального органу, у якому зареєстрований безробітний та отримує соціальні послуги. Інформація про прийняті рішення вноситься до персональної картки особи.

6.2. Допомога по безробіттю виплачується територіальним органом, у якому зареєстрований безробітний, через банківські установи в установленому порядку.

6.3. Допомога по безробіттю виплачується не частіше одного разу на місяць. Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує останньому відвідуванню безробітним територіального органу, де він зареєстрований. Остаточний розрахунок виплат допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням рішення про припинення виплат та включає нарахування за останній день відвідування територіального органу, що входить до визначеного періоду виплати.

6.4. Виплата допомоги по безробіттю в межах її загальної тривалості здійснюється без врахування дати відвідування особою територіального органу:

 • у період проходження особою навчання за направленням територіального органу (після закінчення кожного календарного місяця, у якому особа навчалась);
 • за період тимчасової непрацездатності безробітного (на підставі довідки довільної форми, виданої у порядку, передбаченому Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196).

6.5. У трудовій книжці за бажанням особи відповідальний працівник територіального органу робить запис про початок, поновлення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю у порядку, передбаченому у підпункті "е" пункту 2.18 глави 2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту України від 29 липня 1993 року № 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за № 110.

У разі припинення виплати допомоги по безробіттю усі записи, внесені до трудової книжки особи, засвідчуються особистим підписом посадової особи та печаткою територіального органу.

6.6. Територіальними органами на вимогу особи видається довідка про отримання допомоги по безробіттю із зазначенням періодів отримання та виплачених сум (додаток 1).

6.7. Державна служба зайнятості України відповідно до Порядку подання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 грудня 2010 року № 28-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за № 472/19210, подає зазначені відомості до Пенсійного фонду України.

6.8. Рішення територіального органу щодо надання або відмову у наданні допомоги по безробіттю може бути оскаржено в територіальних органах Державної служби зайнятості України у Автономній республіці Крим, обласних, місті Києві, в Державній службі зайнятості України або в судовому порядку.

6.9. Сума виплаченого матеріального забезпечення на випадок безробіття та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обов'язків та зловживань стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що вплинули на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг.

VІІ. Умови та порядок виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності

7.1. Зареєстрованим безробітним з числа застрахованих осіб, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння територіального органу протягом місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їх бажанням допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності.

7.2. Одноразово виплата допомоги по безробіттю не здійснюється зареєстрованим безробітним:

1) яким допомога по безробіттю скорочувалась з підстав зазначених у підпункті 3 пункту 4.3 та підпункті 3 пункту 4.4 розділу IV цього Порядку, або припинялася на підставі пункту 8 частини першої статті 45 Закону України "Про зайнятість населення";
2) які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як фізичні – особи підприємці.

7.3. Не мають права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності безробітні, які припинили підприємницьку діяльність або не здійснювали її (не сплачували єдиний внесок як юридична особа чи фізична особа-підприємець) упродовж двох років, починаючи з дня державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця.

7.4. Виплата допомоги по безробіттю одноразово здійснюється у розмірі залишку призначеної безробітному допомоги по безробіттю, визначеного на день державної реєстрації підприємницької діяльності, обмеженого строком 360 календарних днів, у тому числі особам передпенсійного віку.

Розрахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням максимального розміру допомоги та мінімального розміру допомоги, встановленого правлінням Фонду, що діє на дату державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця. Допомога по безробіттю, що виплачена одноразово, не підлягає корегуванню у зв’язку зі зміною розміру мінімальної та максимальної величини допомоги по безробіттю.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду на поточний рік.

7.5. Особам, які виявили намір отримати допомогу по безробіттю одноразово, можуть бути надані консультації та профорієнтаційні послуги з метою виявлення здібностей, схильностей до провадження підприємницької діяльності, вибору виду діяльності, отримання додаткової інформації про підприємництво. Територіальний орган може залучати безробітних до семінарів або організувати навчання з питань підприємництва.

7.6. Для розгляду питань щодо отримання допомоги по безробіттю одноразово зареєстрований безробітний подає до територіального органу документи:

 • заяву про надання допомоги по безробіттю одноразово;
 • бізнес-план.

7.7. Розгляд питання щодо виплати допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів здійснює комісія з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (далі - комісія), яку створює територіальний орган. До складу комісії включаються представники територіального органу, районних та міських державних адміністрацій, організацій (об'єднань) роботодавців та профспілок (за згодою). Розгляд питання на підставі поданих безробітним документів та висновок комісії оформляються протоколом.

7.8. Рішення про здійснення виплати допомоги по безробіттю одноразово або про відмову у її здійсненні, з урахуванням вимог визначених у пункті 7.2 цього розділу, приймається керівником територіального органу не пізніше ніж через 10 робочих днів після подання безробітним відповідно до пункту 7.6 цього розділу документів та висновку комісії щодо доцільності здійснення такої виплати.

7.9. На підставі рішення про здійснення виплати допомоги по безробіттю одноразово у разі державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та витягу щодо державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця з інформації Державного реєстру, засвідченого підписом відповідальної особи, яка сформувала витяг, керівник територіального органу приймає рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово.

Виплата допомоги по безробіттю одноразово здійснюється через установи банків у встановленому порядку протягом 30 календарних днів після надходження від органів Пенсійного фонду України інформації про вчинення реєстраційних дій державним реєстратором щодо факту створення юридичної особи, набуття статусу підприємця фізичною особою.

У разі якщо особа протягом 30 календарних днів після прийняття рішення про здійснення виплати допомоги по безробіттю одноразово не пройшла державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця без поважних причин, вона втрачає право на отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово.

Поважними причинами продовження строку, протягом якого має відбутися державна реєстрація юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, що підтверджені відповідними документами, є хвороба громадянина, смерть близьких родичів (чоловіка, дружини, батьків, дітей, братів, сестер, онуків, діда і баби), догляд за хворою дитиною віком до 14 років.

7.10. Рішення територіального органу щодо надання або відмову у наданні допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності може бути оскаржено в територіальних органах Державної служби зайнятості України у Автономній республіці Крим, обласних, місті Києві, в Державній службі зайнятості України або в судовому порядку.

7.11. Сума виплаченого матеріального забезпечення на випадок безробіття та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обов'язків та зловживань стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що вплинули на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг.

VІІІ. Фінансування виплат допомоги по безробіттю

8.1. Виплата допомоги по безробіттю здійснюється за рахунок коштів Фонду. Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення виплати допомоги по безробіттю є захищеними. Фінансування цих видатків проводиться у першочерговому порядку.

8.2. Якщо законодавством України передбачено підвищені розміри допомоги по безробіттю порівняно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", то відшкодування цих підвищень здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених на цю мету у відповідному бюджетному періоді.

Директор Департаменту соціального страхування та партнерства
О. Постоюк